فضای ذخیره سازی به چه صورت میباشد ؟

فضای ذخیره سازی به چه صورت میباشد ؟

فضای ذخیره سازی به چه صورت میباشد ؟