فضای ذخیره سازی

در صورتی که حجم محتوای شما از فضای پیش بینی شده بیشتر باشد ، میتوانید بسته های ذخیره سازی را تهیه کنید .

line
icon

5 گیگ

60,000 تومان ماهیانه

icon

10 گیگ

117,600 تومان ماهیانه

icon

15 گیگ

174,600 تومان ماهیانه

icon

20 گیگ

230,400 تومان ماهیانه

icon

25 گیگ

285,000 تومان ماهیانه

icon

30 گیگ

338,400 تومان ماهیانه

icon

35 گیگ

390,600 تومان ماهیانه

icon

40 گیگ

441,600 تومان ماهیانه

icon

45 گیگ

491,400 تومان ماهیانه